شکل‌گیری شبکه دبیرخانه‌های مدیریت زیست‌بومی استانی تالاب‌های کشور

دبیرخانه‌های مدیریت زیست‌بومی تالاب‌ها مرکز ثقل و تسهیلگر کلیدی مدیریت یکپارچه و حفاظت از تالاب‌ها تحت یک برنامه منسجم و بین‌بخشی با عنوان برنامه‌های مدیریت جامع تالابها هستند. با افزایش تعداد دبیرخانه‌های مدیریت زیست‌بومی و ضرورت افزایش توان و ظرفیت آنها برای استقرار، تدوین و اجرای برنامه‌های مدیریت جامع، شبکه دبیرخانه‌های مدیریت زیست‌بومی توسط CIWP تشکیل و برنامه‌های متعدد فنی، آموزشی و برنامه‌ریزی با مشارکت آنها در دست انجام است. از جمله این فعالیت ها می‌توان به نشست‌های منظم شش ماهه برای برنامه‌ریزی و استخراج تقویم فعالیت‌های شش ماهه دبیرخانه‌ها و نشست‌های دوره ای (سه ماهه) ظرفیت‌سازی و توان افزایی آنها اشاره نمود. همچنین طرح حفاظت از تالاب های ایرانبطور همزمان به موضوع فعالسازی و تقویت دبیرخانه‌های مدیریت زیست‌بومی در سطوح ملی، استانی و محلی با تمرکز بیشتر به دبیرخانه های استانی توجه دارد، چرا که نقش قابل توجهی در اجرایی شدن برنامه‌های مدیریت تالابها دارند.