حمایت از معیشت و زندگی جوامع محلی حاشیه تالاب ها با معرفی الگوهای معیشت جایگزین

حمایت از معیشت و زندگی جوامع محلی حاشیه تالاب ها با معرفی الگوهای معیشت جایگزین و ترویج مدیریت پایدار تالاب ها