جذب و مدیریت بیش از 6.5 میلیون دلار سرمایه از منابع بین المللی

جذب و مدیریت بیش از 6.5 میلیون دلار سرمایه از منابع بین المللی و 10 میلیون دلار از منابع دولتی برای حفاظت از تالاب های ایران