تدوین و انتشار بیش از 60 عنوان ابزارهای فنی، دستورالعمل

 تدوین و انتشار بیش از 60 عنوان ابزارهای فنی، دستورالعمل و نشریات به منظور پشتیبانی فنی از استقرار سیستم مدیریت و حفاظت از تالاب ها