تدوین راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت از تالاب ها

با توجه به پیشرفت فرایند استقرار رویکرد زیست‌بومی برای تالاب‌های کشور در سطح حوضه آبریز (استان‌ها، شهرستان‌ها یا مجموعه‌ای از دو یا چند استان)، ضرورت وجود راهبردها و برنامه اقدام ملی در جهت حمایت از اقدامات انجام شده در استان‌ها و دبیرخانه‌های مدیریت جامع بیش از پیش نمایان می‌شد. همچنین ضروری بود که برنامه کشوری سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تالاب‌های کشور و نقش سایر دست‌اندرکاران ملی از جمله وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سایرین در جهت حفاظت از تالاب‌ها تعیین می گردد. از همین رو راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت از تالاب‌های کشور در فرایندی مشارکتی با حضور نمایندگان کلیه دست‌اندرکاران ملی و سمن‌ها تدوین و پس از حصول و توافق نهایی در انتظار تصویب برای اجرا قرار دارد.