الگوسازی مشارکت جوامع محلی در احیا تالاب ها در قالب معرفی کشاورزی پایدار

الگوسازی مشارکت جوامع محلی در احیا تالاب ها در قالب معرفی کشاورزی پایدار به بیش از 50.000 هکتار از اراضی کشاورزی در 110 روستای اطراف دریاچه ارومیه برای صرفه جویی در مصرف آب و تامین حق آبه دریاچه ارومیه