افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش ها و کارکردهای تالاب ها و نیاز به حفاظت از آنها

افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش ها و کارکردهای تالاب ها و نیاز به حفاظت از آنها از طریق
o درج بیش از 2000 عنوان خبر و مقاله در روزنامه، مجله و وب سایت
o مشارکت در بیش از 200 برنامه رادیویی و تلویزیونی
o برگزاری بیش از 50 مورد جشنواره و مراسم محلی