ارتقای سطح همکاري‌هاي بين بخشي در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

تخصیص منابع مالی بین المللی در کنار بکارگیری زیرساخت­ها و منابع دولتی و غیردولتی ایران، باعث شکل گیری یک جریان اجتماعی گسترده از همراهی و مشارکت کلیه دست‌اندرکاران دولتی، غیردولتی و علی الخصوص جوامع محلی و کشاورزان حوضه آبریز در فرآیند احیای دریاچه ارومیه فراتر از منابع تخصیص یافته بین المللی برای این منظور گردیده است. به واسطه رویکرد حاکم بر پروژه، CIWP طی اجرای پروژه و به منظور دسترسی به اهداف آن، نقش تسهیلگری این فرایند را پذیرفته و اجرای فعالیت‌ها با همکاری دست اندرکاران کلیدی از جمله سازمان‌های جهاد کشاورزی، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و مشارکت تحسین برانگیز جوامع محلی بهره بردار، شرکت‌های خدمات فنی-مهندسی کشاورزی، سازمان‌های مردم نهاد، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و سایر ذینفعان اصلی، انجام پذیرفته است.