آموزش و ظرفیت سازی بیش از 500 نفر از پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست

آموزش و ظرفیت سازی بیش از 500 نفر از پرسنل سازمان حفاظت محیط زیست و بیش از 4000 نفر از کارکنان سازمان های ذیربط در سطوح ملی،استانی و محلی