گزارش مستندسازی و تحلیل روند تغییرات اکولوژیکی در دریاچه ارومیه در یک دوره زمانی 40 ساله

گزارش مستندسازی و تحلیل روند تغییرات اکولوژیکی در دریاچه ارومیه در یک دوره زمانی 40 ساله


دریاچه اروميه، واقع در شمال غرب كشور ایران، دومين دریاچه شور جهان با مساحت 5822 کیلومتر مربع است. این دریاچه در طول ساليان اخير به دلایل زیر در حال خشك شدن است:
1- برداشت بی رویه آب از رودخانه‏های منتهی به دریاچه برای کشاورزی
2- کاهش بارندگی و
3- افزایش تعداد سدهائی که بر مسیر رودخانه هاي دریاچه زده شده است.
بنا به گزارشات موجود، ارتفاع دریاچه در طول سال 18،387 سانتی متر و ساحل آن به طور متوسط 5-4 کیلومتر عقب نشينی داشته است، كه این رقم در برخی از نقاط به 15 کیلومتر نیز رسیده است. پبا خشك شدن دریاچه، ميكروكليماي منطقه به احتمال زیاد تحت تاثير قرار خواهد گرفت، فرسایش بادي منجر به شور شدن بخش عظيمی از اراضی اطراف دریاچه خواهد شد، تعداد زیادي از مردم كه زندگی وابسته به كشاورزي دارند در اثر خشك شدن اراضی كشاورزي بيكار شده و مشكلات اقتصادي و اجتماعی زیادي ایجاد خواهد شد.
در این گزارش روند تغییرات اکولوژیکی در دریاچه ارومیه مورد بررسی قرار گرفته است.