عوامل تهدید تالاب ها و راهکارهای اصلاح آن ها با نگاهی ویژه به دریاچه ارومیه

کتابچه عوامل تهدید تالاب ها و راهکارهای اصلاح آن ها با نگاهی ویژه به دریاچه ارومیه


این گزارش به بررسی عوامل تهدید کننده تالاب‏ها و راه‏ کارهای اصلاح آن ها پرداخته.