خلاصه اجرایی برنامه مدیریت جامع دریاچه پریشان

خلاصه اجرایی برنامه مدیریت جامع دریاچه پریشان


تالاب پریشان واقع در شرق کازرون در استان فارس، یکی از تالاب‏های ثبت شده در کنوانسیون رامسر و یکی از دو سایت نمونه طرح حفاظت از تالاب‏های ایران است که از طرف یونسکو بعنوان ذخیره گاه زیست کره شناخته شده است. این تالاب کمابیش از در یک فرورفتگی توپوگرافیکی فرار گرفته که بصورت یک تشت طولانی و مسطح بوسیله برآمدگیهای کم ارتفاع در شرق، جنو ب و غرب احاطه شده است. بدنه آبی و نیز رویشهای مختلف گیاهی اطراف و داخل تالاب، زیستگاه‏های متنوعی را به وجود آورده که سبب غنای تنوع زیستی در آن شده است. اما از طرفی در کنار ارزش‏های غیر قابل کنمان این تالاب، تهدیدهای زیادی نیز در پیش روی آن قرار دارد. این تهدیدها شامل آلودگی آب، استفاده بیش از حد از منابع آب، تغییر کاربری زیستگاه‏های مجاور و... است. در همین راستا و باتوجه به تهدیدهای پیش روی تالاب، برنامه‏ای برای مدیریت آن توسط سازمان حفاظت از محیط زیست با عنوان طرح بین المللی حفاظت از تالاب‏های ایران و در غالب یک پروژه مشترک و با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد/ صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست و نیز با مشارکت نهادهای ذیربط، جوامع محلی و تشکل‏های غیردولتی در استان فارس و استفاده از تجربیات موفق بین المللی و در راستای تحقق ماده 67 قاتون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور تدوین گردیده است.
با توجه به اهمیت و شرایط اکولوژیک خاص و بحرانی تالاب، هدف از تدوین این برنامه ایجاد یک چارچوب واحد برای برنامه ریزی و اقدام نهادهای ملی استانی ذیربط در سطح حوضه آبریز، بادرنظر گرفتن مبانی مدیریت زیست بومی می‏باشد. این برنامه مدیریت در طول دو سال و نیم کار مشترک کارشناسی و طی سه دوره کارگاه مشورتی و نظرخواهی از ذینفعان پس از طرح و تایید در کارگروه آب و کشاورزی استان فارس طی مصوبه به شماره 41577/42538 مورخ 28/2/1388 به شرح ذیل به تصویب هیات دولت رسیده است.