دانلود برنامه و بازی اندروید

تالاب گاوخوني

 

Gavkhuni low

خلاصه ویژگی های تالاب گاوخونی

حوضه آبریز گاوخونی دارای مساحت 41552/3 کیلومترمربع است. درتقسیم بندی کلی هیدرولوژی ایران حوضه آبریزگاوخونی جزءحوضه آبریزفلات مرکزی ایران است وازشمال به حوضه آبریزدریاچه نمک،از شرق به حوضه های دق سرخ و کویرسیاه کوه،ازجنوب به حوضه کویرابرقو و از غرب و جنوب غرب به حوضه آبریزکارون محدود میباشد.

حوضه آبریزگاوخونی شامل قسمتهایی ازاستان اصفهان، چهارمحال و بختیاری،فارس و یزد است.

3/5 درصدمساحت حوضه در استان یزد،4/5 درصد مساحت حوضه در استان چهارمحال و بختیاری، 9 درصد مساحت آن دراستان فارس و 83 درصدمساحت حوضه دراستان اصفهان قرار دارد. ازنظر ریخت شناسی و پستی و بلندی، قسمتهای غربی حوضه عمدتاً کوهستانی و دارای ارتفاعات بلندتر و آب و هوای سردتر می باشند و ارتفاع قسمتهای شرقی وجنوب شرقی حوضه، کمترازقسمتهای غربی است و میزان بارش در آن کمترازقسمتهای غربی و دارای آب و هوای گرمتری می باشد.تالاب گاوخونی که در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده از جمله تالاب های بین المللی است. این تالاب درجنوب شرقی حوضه و در

مختصات جغرافیایی 52 درجه و 45 دقیقه تا 52 درجه و 52 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 08 دقیقه تا30 درجه و 30 دقیقه عرض شمالی و در فاصله حدود 140کیلومتری جنوب شرق اصفهان )ازمسیراصفهان، زیار، اژیه، ورزنه، تالاب( واقع شده استمساحت تالاب متأثر از حجم آب ورودی به آن است. در سالهای اخیر که ورود  آب های سطحی به خصوص رودخانه زاینده رود به تالاب به طورکلی قطع شده است پهنه تالاب کوچک و  کوچکترشده است. درمطالعات بهنگام سازی طرح جامع آب وسعت تالاب گاوخونی 489 کیلومترمربع گزارش شده است .بیش ازدو سوم مساحت حوضه گاوخونی را حوضه زاینده رود تشکیل میدهد. حوضه زاینده رود با 26917 کیلومترمربع مساحت به لحاظ استقرار کانونهای بزرگ جمعیتی، استقرار صنایع و تمرکز عمده فعالیتهای کشاورزی حوضه گاوخونی در آن ازاهمیت ویژه ای برخورداراست.

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

بسته ابزاری بکارگیری رویکرد زیست بومی در مدیریت جامع تالابها

بسته ابزاری بکارگیری رویکرد زیست بومی در مدیریت جامع تالابها