دانلود برنامه و بازی اندروید

مشارکت در حفاظت از تالاب ها

ایران جایگاه مهمترین تالاب های خاورمیانه است. این اکوسیستم های مفید و پویا به طور مستقیم و غیر مستقیم زندگی میلیون ها ایرانی را با یک تنوع زیستی غنی پشتیبانی می نمایند. آنها خدمات اکوسیستمی حیاتی را فراهم می کنند که برای توسعه پایدار، امنیت و رفاه انسان بسیار ضروری است. علیرغم این منافع قابل توجه، عواقب تنزیل و تخریب تالاب ها هم اکنون در ایران ملموس است و عواقب سختی را برای امنیت انسان و تنوع زیستی در بر داشته است. نمونه های بارز نظیر دریاچه ارومیه، تالاب پریشان و تالاب های هامون که همگی از محدودیت شدید دبی آب ورودی و توسعه جدی زیرساختی (بخصوص در ارتباط با دریاچه ارومیه) رنج می برند، باعث خسارت زیادی به تنوع زیستی، کالاها و خدمات اکوسیستم، و همچنین بروز طوفان های شن سهمگینی شده است. این موارد عواقب ویرانگری برای بسیاری از جوامع محلی داشته است که معیشتشان را از دست داده اند. این مشکلات و سایر مسائل در بسیاری از تالاب های کوچکتر در سراسر کشور دیده می شوند. مشکل خاص تالاب ها این است که به ویژه از لحاظ کیفیت و کمیت آب بسیار متاثر از زمین های بالادستی و شیوه های مدیریت آب (گاهی دهها و صدها کیلومتر دورتر) می باشند. بدیهی است مدیریت موثر منابع آبی و تالاب های مرتبط در زمین های داخلی و حوضه های آبریز مرزی، جهت کمک به معرفی تجارب موفق، نیاز به یک روش کل نگر در مقیاس حوضه های آبریز، موافقتنامه های رسمی، ارتباطات برد- برد و عالی، بهبود ظرفیت های سازمان هاي غير دولتي ملی و حمایت مناسب بین المللی دارد.

   دولت ایران در طول 10 سال گذشته با شناخت این چالش ها و نیازها، بیش از 20 میلیون دلار از طریق طرح حفاظت از تالاب های ایران و سایر مکانیزم ها، در کنار 5.6 میلیون دلار حمایت های بین المللی (برنامه عمران سازمان ملل متحد، تسهیلات محیط زیست جهانی و دولت ژاپن) برای کمک به معرفی تجارب موفق جدید، سرمایه گذاری کرده است. این فرایند تغییر و تحول جدی در رویکرد دولت نسبت به حفاظت تالاب های کشور را در پی داشته است. با توجه به نیاز به ادامه مقابله با چالش های حفاظت از تالاب ها در سراسر کشور، تصمیم برآن شد تا این رویکرد تا سال 2019 ادامه یابد و بر این اساس راهبرد رسمی طرح حفاظت از تالاب هاي ايران برای سال های 2019-2015 آماده گردید.

این سند برگرفته از راهبرد مذکور و حاصل همکاری نزدیک سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه عمران سازمان ملل متحد است. همچنین بیانگر نیاز فوری افزایش جلب حمایت های ملی/بین المللی جهت معرفی تجارب موفق و ایجاد تغییرات بنیادی است. این سند یک چارچوب یکپارچه و واحد برای همکاری های دو یا چند جانبه و هماهنگی در دو سطح ملی و بین المللی برای معکوس کردن روند فعلی تخریب و از دست رفتن تالاب ها پیشنهاد می دهد.

در این سند، پروژه های پیشنهادی در چارچوب اهداف استراژی 5 ساله طرح حفاظت از تالاب هاي ايران (به شرح ذیل) تعریف شده اند:

  • یافتن راه حل پایدار برای حفاظت از تالاب های ایران از طریق درگیر نمودن دست اندرکاران کلیدی در سطح ملی و بین المللی
  • تقویت جوامع محلی از طریق بهبود مهارت ها، دسترسی به کالاها و خدمات اکوسیستم و فرصت های معیشتی
  • حمایت از دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه مدیریت بهینه تالاب، آب و محیط زیست

این سند از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول شامل تحلیل وضعیت، راهبرد پرداختن به نیازها و شکاف ها، هماهنگی و برنامه بسیج منابع مالی، و روش های اندازه گیری پیشرفت پروژه است. بخش دوم خلاصه ای از هفت فعالیت پیشنهادی به تفکیک نتایج اقتصادی، محیط زیستی- اجتماعی، اهداف فعالیت ها و بودجه های مربوطه به هر فعالیت است. این سند، سندی آرمانی است که برای جلب حمایت منابع ملی دولتی و غیر دولتی، اعطاکنندگان تسهیلات مالی ملی/بین المللی، شرکای فنی تهیه شده است و در صورت جذب منابع، پروپوزال طرح ها با جزئیات بیشتر تهیه خواهد شد.

 

اسناد مرتبط


سند پروژه های اولویت دار                                                                                                                                             فارسی
دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

بسته ابزاری بکارگیری رویکرد زیست بومی در مدیریت جامع تالابها

بسته ابزاری بکارگیری رویکرد زیست بومی در مدیریت جامع تالابها