معرفی و نهادینه سازی روش های مشارکتی و جامع نگر مبتنی بر رویکرد اکوسیستمی

معرفی موفقیت آمیز و نهادینه سازی روش های مشارکتی و جامع نگر مبتنی بر رویکرد اکوسیستمی برای مدیریت و حفاظت از تالاب های ایران